วันที่ 11สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ตรวจเยี่ยมเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค กระบือฯ มอบแร่ธาตุก้อน และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพโคของเกษตรกร แนะนำการเลี้ยงโค การป้องกันโรคระบาดในสัตว์กีบคู่ รวมทั้งการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฝนตกชุก ทั้งนี้ ในอำเภอสะเดา มีเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค กระบือฯ ในตำบลสำนักแต้ว จำนวน 3 ราย และตำบลปริก จำนวน 4 ราย รวม 7 ราย