วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ติดตาม ให้คำแนะนำการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ลดจำนวนสุกร เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายสุกร  ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ทั้งนี้ผู้ประกอบการ ให้ความร่วมในการดำเนินการเป็นอย่างดี