วันที่ 24 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด รับมอบฟางแห้งให้แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ขาดแคลนอาหารในช่วงภาวะอุทกภัยที่ผ่านมา ดังนี้  -ม.1,6 ต.บ้านขาว  120ฟ่อน(กระบือ)  -ม.2 ต.บ้านขาว 120 ฟ่อน(กระบือ)  -ม.3 ต.บ้านขาว 240 ฟ่อน(กระบือ)  -ม.4 ต.บ้านขาว 120 ฟ่อน(กระบือ) -ม.1-4 ต.พังยางและ ม.7 ต.ระโนด  755  ฟ่อน  -ม.6,7,8,9 ต.บ้านใหม่และ ม.8 ต.ท่าบอน 763 ฟ่อน