วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายสวัสดิ์  กิตติโชควัฒนา  ปศุสัตว์อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามงานโครงการ ธคก. ประทับตราหมายเลข 1 และฝังไมโครชิพ กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริที่ขยายผลให้กับเกษตรกรรายต่อไปรับ จำนวน 36 ราย 71 ตัว ในพื้นที่ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา