1

วันที่ 1  มิถุนายน  2565  นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด   ติดตามการรับมอบโคเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไป ของเกษตรกรที่ยืมโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เมื่อปี 2562 พื้นที่หมู่ที่ 1,3 ตำบลบ้านขาว และส่งมอบให้กับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯยืมเพื่อผลิตรายต่อไป เป็นเกษตรกรในพื้นที่หมู่ 10  ตำบลท่าบอน จำนวน 1 ราย โค จำนวน 1 ตัว และเกษตรกรหมู่ที่ 6 ตำบลระวะ จำนวน เกษตรกร 1 ราย โค จำนวน 1  ตัว