วันที่ 10 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามการเลี้ยงโคเนื้อ พร้อมรับ มอบโค กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกรที่ประสงค์จะยืม โค 2 ตัว เกษตรกร 2 ราย  กระบือ 4 ตัว เกษตรกร 3 ราย