วันนี้ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนตำบลปากบาง ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา