วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา ร่วมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านปศุสัตว์ ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ จำนวน 20 ราย ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา