วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตามเกษตรกรเลี้ยงโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมของเกษตรกร ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา