วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอาคม ทองจินดา ปศุสัตว์อำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเสบียงอาหารสัตว์ตำบลท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ผลการรับสมัครสมาชิก เพื่อระดมหุ้น เป็นกองทุนในการจัดซื้อฟางแห้ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน มีเกษตรกรที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก จำนวน 45 ราย รวมเงินหุ้น 11,000 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวได้นำฝากเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสทิงพระ ในนามขอล ก"ลุ่มเสบียงอาหารสัตว์ตำบลท่าหิน"