วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ติดตามเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ และ ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ  ของเกษตรกร ม ม.4 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีการเลี้ยงเป็ดไข่ที่ให้ไข่เป็นปกดิ ส่วนโคโครงการธนาคารโค-กระบือ ได้ฉีด ฮอร์โมนเร่ง เพื่อให้ระบบสืบพันธุ์เป็นปกติ โคมีสุขภาพแข็งแรง