วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วย นายกษิดิศ ทิตยสีแสง ปศุสัตวอำเภอสิงหนคร ปฎิบัติงานสำนักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา นายเบญจรงค  แกวกัน นายสัตวแพทยปฏิบัติการ  สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา  และนายอภิณัฐ  มะกรวัฒนะ นายสัตวแพทยปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา ตรวจสอบกรณี มีผู้แจ้งขอความช่วยเหลือหมาพิการ  ณ หมู่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบสุนัข 1 ตัว อายุ 13-14 ป เคยไดรับอุบัติเหตุรถชน ทำใหขาหลังพิการทั้งสองขาง เจาของไดพาไปรักษาจนอาการดีขี้น สามารถเคลื่อนที่ไปกินน้ำและอาหารเองได ซึ่งเจาของไดจัดหาน้ำและอาหารไวให โดยรวมแลว พบวาเจาของดูแลสุนัขเป็นอย่างดี