วันที่ 10 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเลี้ยงโค  ให้เตรียมพร้อมด้านพืชอาหารสัตว์ เสบียงสัตว์  พร้อมมอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อนให้แก่เกษตรกร ณ กลุ่มเลี้ยงโคบ้านสามกอง ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเกษตรกรมีการวางแผนจะปลูกพืชอาหารสัตว์ 5 ไร่