10 กันยายน 2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมฟาร์มศูนย์เรียนรู้เครือข่ายรายใหม่ ศพก.ปี 2563 ของนายทิศ  สีสมอ่อน  สาขาการเลี้ยงเป็ดเทศ ณ บ้านไร่-นา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย ได้มอบปัจจัยการผลิต แนะนำด้านปศุสัตว์ การดูแลโรงเรือน การทำวัคซีนในสัตว์ปีก ช่วงฤดูฝน การเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก