วันที่ 23 มกราคม 2560 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นอาหารสำหรับสัตว์ปีก และพันธ์สัตว์ปีก เพื่อนำไปให้แก่เกษตรกร จำนวน 70 ราย  ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์ส่งมอบปัจจัยการผลิต จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา