วันที่ 24 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ติดตามงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของเกษตรกรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา