วันที่ 5 มิถุนายน  2560 บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง) ออกตรวจร้านค้าอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ณ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา จำนวน 2 ร้าน ไม่พบความผิด และได้สุ่มตรวจอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 1 ตัวอย่าง