วันที่ 7 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริมฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางกล่ำ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรและนักเรียนร่วมกิจกรรม ฐานการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ และรับมอบปัจจัยการผลิต ประมาณ 250 คน