วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าช้าง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนบ้าและโรคไข้หวัดนก แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทูง ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา