วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอบางกล่ำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยมีนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ เป็นประธาน วาระการประชุมประกอบด้วย สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในอำเภอ การขึ้นทะเบียนสุนัขแมว การจัดซื้อวัคซีนเพื่อใช้ในการรณรงค์ฉีดสัคซีนสุนัขแมวในพื้นที่ การเตรียมพร้อมในการดูแลผู้ถูกสุนัขแมวกัด การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ