วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง เจาะเลือดแพะ เพื่อทดสอบและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ พร้อมกับดูแลสุขภาพสัตว์และมอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ม.1 ต.บางเหรียง และ ม.6. ต.รัตภูมิ  จ.สงขลา รวมแพะทั้งหมด 13 ตัว