ขั้นตอนการขออนุญาตนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่

1. ยื่นคำขอมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (มฐฟ.1)

2. ตรวจสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก

3. อนุญาต / ไม่อนุญาต

 

 เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับบริการ

1. แบบตรวจประเมินหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่

2. ใบรับรองจากสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก

3. ใบผ่านการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์ปีก

4. ใบผ่านมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

6.แผนที่/แผนผังฟาร์ม

 

ขั้นตอนการให้บริการ

1. เกษตรกรต้องติดต่อผู้ตรวจประเมิน (ปศอ.) เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง

2. เมื่อผู้ตรวจประเมิน ประเมินว่าผ่านการรับรอง และส่งเอกสารถึงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ออกใบรับรอง

... ระยะเวลาที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จะให้บริการตรวจเอกสาร หลักฐาน รวมถึง ออกใบรับรอง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง

 

หลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ (ฉบับปรับปรุงใหม่)