หลักฐานต่างๆที่ใช้ในการขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสำเนาคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01)หรือใบทะเบียนพาณิชย์

3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชนได้

 

ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้เพิ่มเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตไม่เกินหกเดือน

2. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลในกรณีที่ผู้ดำเนินกิจการไม่สามารถขอมีใบอนุญาตด้วยตนเองได้ ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาติดต่อขอใบอนุญาตแทนได้ ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดมาด้วย

 

อัตราค่าธรรมเนียม

1. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ประเภทขายส่งและขายปลีก ฉบับละ 300 บาท

2. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ประเภทขายปลีก ฉบับละ 100 บาท

 

อายุใบอนุญาต

 ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ มีกำหนดใช้ได้หนึ่งปี โดยใช้ได้จนถึงสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต

 

การต่ออายุใบอนุญาต

 ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ภายในเดือนธันวาคม ของทุกๆปี โดยแนบใบอนุญาตเดิมไปด้วย

 ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ให้แนบหนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลมาด้วย

 

ขั้นตอนการขออนุญาตขายอาหารสัตว์

1. ผู้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ พร้อมหลักฐานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องที่ตั้งสถานที่ขายอาหารสัตว์

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคำขอฯ

3. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบ

3.1 ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน 

จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่อง

3.2 ผลการตรวจสอบผ่าน

 เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตและจัดทำใบอนุญาต

4. ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต

 

  เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

1. แบบคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ (แบบ ข.ส.2)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

4. แผนที่ตั้งร้านจำหน่ายอาหารสัตว์

5. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเทศบาล  (กรณีอยู่ในเขตเทศบาล)

6. ในกรณีขอต่ออายุใบขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ ต้องแนบใบอนุญาตฉบับเดิมที่หมดอายุ

 

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์

ขออนุญาตขายปลีก                100  บาท

ขออนุญาตขายปลีกและส่ง         300  บาท