ในท่ามกลางความตื่นตัวของทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมรับมือกับการเปิดตลาดการค้าเสรี ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและจุดแข็งของเกษตรกรไทยที่ต้องเร่งให้การสนับสนุนและผลักดัน นั้นคือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรรายย่อย  ซึ่งเป็นผู้ผลิตส่วนใหญ่ของจังหวัด  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อาชีพการเลี้ยงสัตว์บนพื้นฐานและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งในโครงการที่่สอดรับกับแนวทางดังกล่าง คือ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ที่มีเป้าประสงค์เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และร่วมแก้ไขปัญหาด้านอาหารสัตว์ของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่

 

        ในการส่งเสริมให้เกษตรกรแกนนำสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ที่ได้รับ ไปขยายผลให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้ โดยมีการอบรมเกษตรกรแกนนำ ให้ทีความรู้ด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์ การผสมอาหารสัตว์ใช้ และการทำแก๊สชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซี ตลอดจนมีการขยายผลไปยังเกษตรกรเครือข่าย ในทุกอำเภอ โดยแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด "ปลูกหญ้าสวนครัว เลี้ยงวัวหลังบ้าน พลังงานทดแทน"

 

        บทความโดย นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา วันที่ 12 ก.พ. 2556