วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง(ไก่ชน)  ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม (GFM ) โดยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค เน้นการทำวัคซีนตามกำหนดและต่อเนื่อง การพัฒนาการผลิตและหาตลาดรองรับ พบว่าปัจจุบันเกษตรกรผลิตไก่รุ่นและไก่ชนไม่ทันต่อความต้องการของตลาด โดยราคาไก่อายุประมาณ 2 เดือน จำหน่ายราคาคู่ละ 2,500-3,000บาท ไก่ชนอายุประมาณ 6 เดือนราคาตัวละ 3,500 บาท หากซ้อมดูเชิงราคาจะจำหน่ายที่ราคา 5,000 บาทขึ้นไป