สถานที่ตั้ง   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 170 ม.10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง 
                อ.เมือง จ.สงขลา 90000

 

โทรศัพท์  ฝ่ายบริหารทั่วไป                             074-312736

              กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์          074-311598

              กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์                      074-443610

              กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์         074-312736

             กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์      074-312736

 

E - mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อปศุสัตว์อำเภอ คลิกดูรายละเอียด