นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์

                                      ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

 

 

                   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

                                                      

                นายมณเฑียร บุญทวีส่ง                                       นายจักรพันธ์ มากสุวรรณ

            นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ                              นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

                        (หัวหน้ากลุ่มฯ)

 

           

          นายสุชาติ ตุลยกุล                   นายสุรัตน์ รามแป้น                     นายสกูล แก้ววิจิตร

         นักวิชาการสัตวบาล                  นักวิชาการสัตวบาล                    เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

                     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

                                                             

                นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์                                              นางประภาพร นันทวงศ์

     กวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                              นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

                    (หัวหน้ากลุ่มฯ)

                                            

                  นายสุนทร พูลแก้ว                                              นายยุรนันท์ ทองจินดา

                เจ้าพนักงานสัตวบาล                                               เจ้าพนักงานสัตวบาล

          

 

            กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

                                

                    นายวัฒนพล พลอยมีค่า                                           นายสุรชัย บำรุงโมสิโก

                  สัตวแพทย์อาวุโส                                           เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

                   (หัวหน้ากลุ่มฯ)

                                           

                                                นางสาวนิศากร ทองบรรจบ

                                            เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

              

 

                        กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

                                                       

              นายอรุณ ชุมแก้ว                                           นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์

           นายสัตวแพทย์ชำนาญการ                                         สัตวแพทย์ชำนาญงาน

                 (หัวหน้ากลุ่มฯ)

             

     นางสาวรัตติยา นาควิทูร                   นายทศพล มิ่งแก้ว                     นายธีรวัต หนูรักษ์

      เจ้าพนักงานสัตวบาล                     เจ้าพนักงานสัตวบาล                  เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

                                                               

         นายกมล บัวอิน                        นายชุมพล ทองชูช่วย                นางณัฐกานต์ มิ่งแก้ว

      เจ้าพนักงานสัตวบาล                     เจ้าพนักงานสัตวบาล               พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

 

 

                            ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

                             

          นางสาวข้อดิเหยาะ เหลาะหีม                                     นางสาวจีราภรณ์ โพธิ์น้อย

          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

                  (หัวหน้าฝ่ายฯ)

 

                

            นางราตรี  ไข่แก้ว                นายชวนาท  เขมนาทนนท์                   นางกิตติมา ราเหม

             พนักงานพิมพ์                            พนักงานพัสดุ                           เจ้าพนักงานสัตวบาล


 

 

                 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา

                                      

             นายจิระศักดิ์ อรุโณทัยสกุล                         นางนันทนา ตันติวิท

               ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา                        นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

                                     

           นางสาวนัฐฐากรณ์ ตั้งคำ                                นายวิวัฒ บุญเลิศ

                นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                             เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

                   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ

                                             

               นายอาคม ทองจินดา                                    นางสาวยุวดี พรายด้วง                       

                ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ                                     เจ้าพนักงานสัตวบาล                 

                         

 

                      สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ

                                           

            นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น                               นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์

                  ปศุสัตว์อำเภอจะนะ                                สัตวแพทย์ชำนาญงาน

  

                                       

                              นายธนสาร ชูชื่น                                 

                                           เจ้าพนักงานสัตวบาล                                

                   

 

                     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี

 

                         

                นายสมาน แมเราะ                                     นายสุชาติ ตุลยกุล

                 ปศุสัตว์อำเภอนาทวี                            เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

 

                                      

                             นางธิราวัล ทองแก้ว                                 

                                           เจ้าพนักงานสัตวบาล                            

              

 

                    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา

                                           

            นายคำนัล มากแก้ว                                       นายประชัน ใจประเทือง

              ปศุสัตว์อำเภอเทพา                                       สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 

                                  

                            นายอับดุลฟาตัส เตะ                                 

                                          เจ้าพนักงานสัตวบาล   

 

 

                    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด

                                           

           นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา                                  นายคณิต ชาระ

              ปศุสัตว์อำเภอระโนด                                    สัตวแพทย์ชำนาญงาน 

 

                                  

             นายประเสริฐ ชูทอง                                      นายอาคม กาเลี่ยง

               เจ้าพนักงานสัตวบาล                                  เจ้าพนักงานสัตวบาล    

 

 

                 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์

                                              -ว่าง-                                  

                                         ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์                                   

                         

            นายประเสริฐ คงประมูล                                  นายเจษฎา ทิลาย

                เจ้าพนักงานสัตวบาล                                 เจ้าพนักงานสัตวบาล       


 

                          

                     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ

                                    

                นายพัลลภ บัวแก้ว                                  นายจตุพล ดำคง   

                 ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ                                 เจ้าพนักงานสัตวบาล

                         

   

                    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา

                                             

                                        นายเดโช ชูเกตุ                                   

                                            ปศุสัตว์อำเภอสะเดา     

 

 

                 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่

                                              

            นายศุภชัย พานชวบุษป์                                นางสาวสุจารี อิงค์ประเสริฐ

              ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่                                 นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

                                         

                                นางสาวโสภาณณ ทองสิพพัญญู

                                          เจ้าพนักงานสัตวบาล

                           

 

                   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ

 

                                      

                นายอุทิศ ศรีเลย                                 นางอารีย์ เพ็ญศรี

               ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ                           เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

                   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง

 

                  

                  นายสุเทพ หัสเหล็ม                            นายโฆษิต จินดารัตน์

                     ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง                        เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

                  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม

 

                                          

                นายมนูญ กองวงค์จันทร์                                นายสนิท หนูแก้ว

                   ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม                               เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

                  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร

 

                                     

                นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง                              นายชลิตร สระชิต

                  ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร                            สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 

                                           นายดิเรก อนุเปโถ

                                         เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

              สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง

 

                       

                  นายไชยา ปัญญามงคล                          นายจิระศักดิ์ ทองโอ                              

                ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง                       เจ้าพนักงานสัตวบาล

                         

      

 

 

 

ประวัติสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดิมตั้งอยู่ชั้นล่างของสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ปัจจุบันได้ย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ หลังสำนักงานปศุสัตว์เขต 9  จัดตั้งเป็นหน่วยงานของตนเมื่อปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา  ที่อยู่เลขที่  170  ม.10  ถนนกาญจนวนิช  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  90000  แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย 16 อำเภอ ได้แก่

    1.กลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศและการปศุสัตว์

    2.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

    3.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

    4.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

    5.ฝ่ายบริหารทั่วไป

     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 16 อำเภอ คือ อ.เมืองสงขลา  สิงหนคร  สทิงพระ  ระโนด กระแสสินธุ์  นาหม่อม  ควนเนียง  บางกล่ำ  รัตภูมิ  หาดใหญ่  คลองหอยโข่ง  สะเดา  สะบ้าย้อย  นาทวี  จะนะ และ อ.เทพา

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

1.  นายสยุมพร            ภารสมุทร                     พ.ศ.   2492  -  2496

2.  นายถนอม              วรรณะสาร                    พ.ศ.   2497  -  2502

3.  นายประเสริฐ          ประทีปปะวณิช              พ.ศ.   2502  -  2509

4.  นายจรัส                 ระวังนาม                      พ.ศ.   2510  -  2516

5.  นายสมพร               ศิลป์รัศมี                      พ.ศ.   2517  -  2519

6.  นายทวีป                  ยมจินดา                      พ.ศ.   2519  -  2520

7.  นายเจริญ                จรูญศรี                        พ.ศ.   2520  -  2524

8.  นายธวัช                  ชื่นใจ                          พ.ศ.   2524  -  2526

9.  ว่าที่  ร.ต. ยงยุทธ     ชูเกียรติ                      พ.ศ.   2527  -  2536

10.  นายองอาจ               พรหมศร                     พ.ศ.   2537  -  2539

11.  นายสำราญ              ทับวิเชียร                    พ.ศ.   2539  -  2540

12.  นายประวัติ               รัตนภุมมะ                    พ.ศ.   2540  -  2543

13.  นายสาทิศ                ธนวัฒน์ชัย                  พ.ศ.   2543  -  2544

14.  น.ส.โศภิษฐ์             ธัญลักษณากุล             พ.ศ.   2544  - 2551

15.  นายวีรชัย                 วิโรจน์แสงอรุณ            พ.ศ.   2551 - 2559

15.  นายกิติกรณ์             เจนไพบูลย์                  พ.ศ.   2560 - ปัจจุบัน

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป

    1.1 งานการเงินและการบัญชี

    1.2 งานสารบรรณงานธุรการทั่วไป

    1.3 งานติดตามและประสานกับหน่วยงานภายนอก

    1.4 งานแผนงานและประเมินผล

    1.5 งานบริหารบุคคล

    1.6 งานด้านการพาหนะ

    1.7 งานพัสดุ  ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ/จัดจ้าง

    1.8 งานติดต่อประสานงานทั่วไป

    1.9 งานอาคาร สถานที่

2.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

    2.1 ศึกษา  วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงาน  และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่

    2.2 จัดทำ,ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวสารด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึง

     2.3 ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานงบประมาณ (กำกับ ดูแลงาน/โครงการตามพระราชดำริ และโครงการพิเศษ)

     2.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์

    2.5 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

     2.6 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำนโยบาย/โครงการ/แผนงาน ต่อไป

    2.7 จัดเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ

    2.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

    3.1 ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุม การบำบัดโรคสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ

    3.2 ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการ ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน และการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่สำนักงานปศุัสัตว์อำเภอ

    3.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์

    3.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับหมอบหมาย


4.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

    4.1 ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหาร และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่น ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
         
    4.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบ ติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและ สินค้าปศุสัตว์แก่สำนักงานปศุัสัตว์อำเภอ
         
    4.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
        
    4.4  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย       
         

5.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

    5.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่

    5.2 วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์

    5.3 กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนและแนวทางการปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์

    5.4 ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ และกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    5.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย


6.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

    6.1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ   
           
    6.2 ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์การผสมเทียม  และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ                                   

    6.3 ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่นๆ แนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปศุสัตว์และสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

    6.4 ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์   
         
    6.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

       ปศุสัตว์ปลอดโรค  ผู้บริโภคปลอดภัย

       ตลาดนำการผลิต เศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม (Popularity)

       มืออาชีพ  จิตคุณธรรม ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ประสานใจ  มุ่งมั่นบริการ

พันธกิจ (Mission)

1. วิจัย พัฒนา  ถ่ายทอดองค์ความรู้  และเทคโนโลยี
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีปริมาณเพียงพอและคุณภาพมาตรฐาน
3. ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์
4. กำกับ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

1. การสร้างและรักษาเขตปลอดโรคระบาดสัตว์

2. การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต สินค้าปศุสัตว์

3. การสร้าง พัฒนาและการบริหารจัดการเครือข่ายด้านปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง

4. การบริหารจัดการให้เข้มแข็งและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร

อำนาจหน้าที่

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ , กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ , กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ , กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์,กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด

2. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด

3. ศึกษา วิเคราะห์   วิจัย  พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย