วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร บ้านซ่อนทอง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทอดพระเนตรกิจกรรมในโรงเรียนหลายกิจกรรม โครงการเกษตรอาหารกลางวัน ปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่เลี้ยงกรงตับและแบบปล่อย เลี้ยงสุกรพื้นเมือง โดยมี นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายสุชาติ ตุลยกุล เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา เฝ้ารับเสด็จ