1

   วันที่ 18 เมษายน 2565 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมโครงการอนุรักษ์ควายน้ำตำบลบ้านขาว เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

          โดยมี นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายวรรณรพ ส่องสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเข้าร่วมประชุม  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน เชื่อมโยงกับวิถีเกษตรควายน้ำตำบลบ้านขาว ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์

         โครงการฯ มีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมวิถีชีวิตต่าง ๆ อาทิ การให้นักท่องเที่ยวยืนถ่ายรูป การนั่งหลังควาย การลงเรือนำชมการยกยอ คอกควายเผือก เป็นต้น โดยมีกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดัน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างรายให้เกิดภายในชุมชนอีกด้วย