วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ พืช ประมง และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดสงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นเลขานุการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
             ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา แจ้งที่ประชุมว่า กรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง โดยใช้แหล่งงบประมาณดอกเบี้ยต่ำจาก ธ.ก.ส. เช่น โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย เป็นต้น โดยมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ พืช ประมง และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง แก่เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร หรือองค์กร ตามเงื่อนไขของ ธ.ก.ส. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย อันเกิดจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และสร้างทางเลือกอาชีพใหม่ ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ประมง เพื่อจำหน่ายตลาดภายใน และต่างประเทศ
             นายทวิชาติ จุลละพราหมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสงขลา รายงานในที่ประชุมว่าขณะนี้จังหวัดสงขลามีเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 3 โครงการ วงเงินอำนวยสินเชื่อ 23 ล้านบาท