11

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนของจังหวัดสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เด็กได้ดื่มนมที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา