วันที่ 26 มกราคม 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ  ร่วมออกหน่วยบริการด้านปศุสัตว์ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านควนดินแดง ม.5 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด การบริการด้านปศุสัตว์จัดให้มีกิจกรรมแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์

      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  พล.ท ปิยวัฒน์ นาควานิช  แม่ทัพภาคที่ 4  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  เป็นประธานในพิธีส่งมอบแร่ธาตุอาหารเสริมสำหรับสัตว์  และเสบียงสัตว์พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นผู้รับมอบแร่ธาตุอาหารเสริมสำหรับสัตว์  ณ ด่านกักสัตว์สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป  

      นายสัตวแพทย์มาโนช เฟื่องฟูพงศ์  คณะกรรมการสัตวแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ทรงมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากอุทกภัยในครั้งนี้  ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป  และเกษตรกรในชนบทห่างไกล  อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ขาดแคลนอาหารสัตว์

      ในการนี้พระองค์จึงทรงพระราชทานแร่ธาตุอาหารเสริมสำหรับโค กระบือ แพะ และแกะ  ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นอาหารเสริมแร่ธาตุบำรุงสุขภาพสัตว์และเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร  โดยคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ได้สนองพระราชดำริในความห่วงใยที่ทรงมีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ซึ่งกำลังประสบอุทกภัยดังกล่าว  โดยได้ดำเนินการจัดส่งมอบอาหารเสริมแร่ธาตุพระราชทาน จำนวน 2,000 ก้อน  ให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา   เพื่อนำไปส่งมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป   ทั้งนี้ในช่วงบ่าย คณะสัตวแพทย์พระราชทาน  จะเดินทางไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาต่อไป

 

วันที่ 25 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย จัดอบรมเกษตรกรประชารัฐ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560 มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 50 ราย

วันที่ 25 มกราคม 2560 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยม ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย และแนะนำการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยพยาบาลสัตว์เฉพาะกิจ DHHU เขต 5 พร้อมมอบหญ้าแห้งให้แก่เกษตรกร  ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนดให้การต้อนรับ

วันที่ 23 มกราคม 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ประชุมซักซ้อมแผนฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจ DHHU เขต 5 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...