วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ และด่านกักกันสัตว์สงขลา ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสนามชนไก่ ของเกษตรกร อ.ระโนด และ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา พร้อมมอบเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการทำความสะอาดโรงเรือนให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อไป

      

      

      

 

 

วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9 จัดอบรมเกษตรกรโครงการปรับปรุงและพัฒนาฟาร์มแพะให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพ และโครงการปศุสัตว์แปลงใหญ่ (แพะ) เกษตรกรเข้ารับอบรม 32 ราย ณ ศาลาประชาคมหลังใหม่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และด่านกักกันสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมพ่นยาฆ่าเชื้อโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยงการเกิดโรคไข้หวัดนกของเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกอำเภอหาดใหญ่ พร้อมทั้งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้เกษตรกรนำไปพ่นในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกต่อไป

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย ณ ฟาร์มตัวอย่าง ฯ ควนหรัน ม. 2 ต. เปียน ได้มอบปัจจัยเครื่องสับหญ้า เวชภัณฑ์สัตว์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดสงขลาปี 2560 ของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานกลุ่มเลี้ยงโคบ้านเกาะยาง ม. 7 ต. เขาแดง  ติดตามการดำเนินงานโคโครงการ ธคก. ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่อำเภอสะบ้าย้อย อย่างเป็นกันเอง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ  ติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย  โรคนิวคาสเซิล  และโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้ติดตามกลุ่มเลี้ยงโคทุ่งเขาแก้ว ต.คลองเปียะ  และกลุ่มเลี้ยงโคเกษมรัตน์ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา