วันที่ 8  สิงหาคม 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายสิรพงค์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  และนายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด ตรวจเยี่ยมคลังเสบียงอาหารสัตว์ ติดตามสอบถามการดำเนินงานกับคณะกรรมการคลังเสบียงฯ พร้อมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการ และบริหารคลังเสบียง การเตรียมพร้อมหากเกิดอุทกภัย

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  เพื่อให้เด็กนักเรียนของจังหวัดสงขลาดื่มนมที่ดีและมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาร่วมกับอำเภอควนเนียง และเทศบาลตำบลควนเนียง ร่วมประชุมจัดทำคำขอโครงการ ตามงบพัฒนาจังหวัดปี 2562 เพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลควนเนียง จำนวน 1 แห่ง โดยประมาณการการก่อสร้างเป็นเงิน 10 ล้านบาท

 

 

 

 

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมตรวจติดตามและให้คำแนะนำในการประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ของโรงงานปลาป่นในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาและอำเภอจะนะ จำนวน 3 แห่ง ที่มีปัญหาการผลิต ได้แนะนำแนวทางการปฏิับัติงานให้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ออกตรวจฟาร์มสุกรของอำเภอเมือง กรณีได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็น ทั้งนี้ ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว