วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  รับมอบโคโครงการธนาคารโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  จำนวน 25 ตัว เพื่อมอบให้อาสาปศุสัตว์ที่ช่วยปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ   อาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 11 ราย โดยนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานในพิธี นายสุชีพ เอี้ยวเหล็ก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สตูล นายจักรพงษ์ ขานโบ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี ณ ด่านกักกันสัตว์สตูล ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 เทศบาลตำบลท่าช้าง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจสอบฟาร์มสุกร ม.10 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา กรณีร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลสุกร

วันที่ 5 ธันวาคม 2560  นายกิติกรณ์ เจนไพบูย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  นายอาคม ทองจินดา ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ นายสุรชัย บำรุงโมสิโก เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ด่านกักกันสัตว์สงขลา ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีสงขลา และทีมเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์  จำนวน  43  คน ติดตาม ตรวจเยี่ยม มอบเวชภัณฑ์ เสบียงสัตว์ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสิรพงศ์  ศิริรักษ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายสวัสดิ์  กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด อบรมชี้แจงเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอระโนด ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2561 จำนวน 86 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระโนด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายกิติกรณ์ เจนไพบูย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศสุัตว์ นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ด่านกักกันสัตว์สงขลา ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีสงขลา และทีมเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์  จำนวน  43  คน ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจบริการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา