วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการตรวจตลาดสดในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา จำนวน 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหกษัตริย์ ตลาดสดรถไฟ ตลาดชุมชนเคหะสงขลา พร้อมทั้งชี้แจงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ทราบ และนำไปปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อไป

วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา บูรณาการร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบแนวทางการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ. ห้องสมุดบ้านยางงาม หมู่ 9 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโค ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา จะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องการผสมเทียมให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านยางงาม พร้อมกันนี้ได้มอบยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุก้อน ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์ตามโครงการพระราชดำริ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  16 ราย

วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ประชุมเกษตรกรกลุ่มธคก. และกลุ่มโคเนื้อต้นแบบ(ด้านการผสมเทียม)ได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดสงขลา ในการจัดหา และมอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน ให้เกษตรกร จำนวน  56  ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามกลุ่มธคก.และสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค พร้อมรับฟังข้อปัญหาในการดำเนินโครงการฯ  ปัญหาการเลี้ยงสัตว์  ตอบข้อซักถามและให้แนวทางการแก้ไขตามแนวพระราชดำริ  นโยบายของจังหวัดสงขลา  และแนวทางกรมปศุสัตว์ ณ  ศาลาประชาคมอำเภอควนเนียง จ.สงขลา

 

วันที่ 8 มกราคม 2561 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ  ปุรินทราภิบาล  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  สำนักงานปศุสัตว์เขต 9  จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจ รายละเอียดโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2  จังหวัดสงขลา ให้แก่ องค์กรเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 องค์กร สมาชิก 27 ราย ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรระโนด จำกัด สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเกษมรัตน์  โดย นายพัลลภ บัวแก้ว ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ  และนายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภออำเภอระโนด เข้าร่วมประชุมด้วย