ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ภายใต้การอำนวยการของนายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9  ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัข-แมว ในโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ตลอดจนให้บริการทำหมันในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอรัตภูมิ อำเภอสิงหนคร อำเภอสะเดา และอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมีสุนัข-แมวเข้ารับการผ่าตัดทำหมันและ ฉีดวัคซีน รวมทั้งสิ้น 188 ตัว เป็นสุนัข เพศผู้ 38 ตัว เพศเมีย 99 ตัว และแมว เพศผู้ 19 ตัว เพศเมีย 32 ตัว