วันที่ 18 มิถุนายน 2561  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของจังหวัดสงขลา เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการนมโรงเรียน ประจำปี 2561  เพื่อให้เด็กนักเรียนของจังหวัดสงขลาดื่มนมที่ดีและมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล