วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและสร้างเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกร  ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศพก.)ของเกษตรกร ม.6 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา