วันนี้7 สิงหาคม 2563 นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพิศลยบุตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา