วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าช้าง ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ กับคณะกรรมการประเมินโรงฆ่าสัตว์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2560 โรงฆ่าสัตว์(โค) สุรศักดิ์ฟาร์ม ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ผลการประเมินเป็นไปด้วยควมเรียบร้อย