สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (โครงการปศุสัตว์ OK) จังหวัดสงขลา