จำนวนฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีสและฟาร์มที่มีระบบป้องกันฯ(GFM) จังหวัดสงขลา