ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10) ต้องยื่นขอรับทุกปี ใบอนุญาตมีอายุการใช้งานจนถึงวันสิ้นปีปฏิทิน (31 ธันวาคม) ของปีที่ยื่นคำขอ โดยผู้ยื่นคำขอต้องระบุประเภทการค้าที่ต้องการขอใบอยุญาตให้เจ้าหน้าที่ทราบ สามารถยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ใน วัน เวลา ราชการ

 

 1. ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ มี 3 ประเภท ได้แก่ อนุญาตให้ทำการค้าภายในจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร และส่งต่างประเทศ

 .. ค่าธรรมเนียม ..

ใบอนุญาตให้ทำการค้าภายในจังหวัด 100 บาท

ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ทั่วราชอาณาจักร 400 บาท

ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ส่งต่างประเทศ 2,000 บาท

 

.. เอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอ ..

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์

3. แบบคำขอรับอนุญาตเป็นผู้ค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.2)

 

 2. ใบอนุญาตให้ทำการค้าซากสัตว์ มี 3 ประเภท ได้แก่ อนุญาตให้ทำการค้าภายในจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร และส่งต่างประเทศ

 

.. ค่าธรรมเนียม ..

ใบอนุญาตให้ทำการค้าภายในจังหวัด 20 บาท

ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ทั่วราชอาณาจักร 100 บาท

ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ส่งต่างประเทศ 400 บาท

 

.. เอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอ ..

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์

3. แบบคำขอรับอนุญาตเป็นผู้ค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.2)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 


ขั้นตอนการขออนุญาตค้าสัตว์/ซากสัตว์

1.ผู้ประกอบการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์พร้อมหลักฐานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องที่ที่ตั้งสถานที่ค้าสัตว์และซากสัตว์
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคำขอฯ พร้อมหลักฐาน
3. แจ้งผลการตรวจสอบ
3.1 ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน    จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่อง
3.2 ผลการตรวจสอบผ่าน        เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาและจัดทำใบอนุญาต
4. ผู้ยื่นคำขอฯ ชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต