การให้บริการผสมเทียม มีเจ้าหน้าที่ให้บริการผสมเทียมในแต่ละอำเภอ เกษตรกรสามารถติดต่อได้ที่..

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  ซึ่งมีสถานที่ตั้งหน่วยผสมเทียม คือ

คลิกดูรายชื่อที่ตั้งหน่วยผสมเทียม