กรมปศุสัตว์ ให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน โดยเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ สามารถไปขึ้นทะเบียนได้ ณ ที่ทำการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ โดยให้นำหลักฐาน ภาพถ่าย ดังนี้

      1. บัตรประจำตัวประชาชน

      2. รูปถ่ายเกษตรกร จำนวน 1 รูป 

      3. รูปถ่ายสถานที่เลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน 3 รูป

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560