เอกสารเผยแพร่การทำลูกดอกสำหรับใช้ยิงยาสลบ สำหรับใช้ควบคุมสุนัข  แมว จรจัด  ในวัด  ชุมชน  และสัตว์อื่นๆ


คณะผู้ประดิษฐ์ นำทีมโดย          นายอุทิศ  ศรีเลย สัตวแพทย์ชำนาญงาน

                                           นายอรุณ  ชุมแก้ว  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  

                                           นายทศพล  มิ่งแก้ว   เจ้าพนักงานสัตวบาล

                                           นายธีรวัต  หนูรักษ์    เจ้าพนักงานสัตวบาล

                                           นายกมล  บัวอิน        เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

                 การทำลูกดอกสำหรับใช้เป่ายาสลบ ยา วัคซีน หรือเวชภัณฑ์อื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้กับ สุนัข     แมว ลิง โค กระบือ สัตว์ป่า  เป้าหมายหลักต้องการจับสุนัขและแมวจรจัด ในวัดหรือชุมชน มาทำหมันถาวร โดยใช้ท่อเป่า (ท่ออลูมิเนียม) ขนาด 6 หุน (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  1.6  เซนติเมตร) ยาว 1.5 -  2  เมตร ระยะหวังผลตั้งแต่  1 -  6  เมตร สำหรับเป้าหมายที่มีขนาดเล็ก เช่น กล้ามเนื้อสะโพกของสุนัข แมว ลิง หรือ 5 -  10  เมตร สำหรับเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ เช่น กล้ามเนื้อของโค กระบือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแรงลม ความแม่นยำของผู้เป่า โดยผู้เป่าจะคำนวณแรงเป่าเองในระยะต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญมากเมื่อนำไปใช้จริง เช่น เป่าแรงเต็มที่ในระยะที่ใกล้อาจทำให้เข็มปักเข้าลึกเกินไปหรือเด้งออกจากเป้าหมาย หรือเป่าเบาเกินไปอาจไม่ถูกเป้าหมายหากถูกเข็มอาจเข้าไม่ลึกตามที่ต้องการ ผู้เป่าจึงจำเป็นต้องฝึกซ้อมเป่า ทั้งความแรง ระยะทาง และความแม่นยำ อยู่เป็นประจำจนเกิดความชำนาญ

                 ในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาเนื่องจาก    เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จริงได้นำไปประดิษฐ์และปรับปรุงใช้เองให้ได้ประโยชน์จริงของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งมีหน่วยงานปกคลองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา  มีความสนใจรับการถ่ายทอดความรู้นี้เพื่อนำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้นำประสบการณ์จริงไม่น้อยกว่า 3 ปี (เริ่มทดลองใช้ ปี 2549) ที่นำไปใช้ในการจับและควบคุม สุนัข แมว ในวัด ชุมชน พร้อมทั้งทำหมัน โดยเฉพาะสุนัข แมวที่ไม่มีเจ้าของ   และได้ปรับปรุงและคิดแบบลูกดอกต่างๆ มาใช้จนเป็นที่พอใจ

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม