1.แบบสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

   1.1 แบบสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ฐปศ.1) สำหรับเกษตรกรสัญชาติไทย

   1.2 แบบสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ฐปศ.1/1) สำหรับเกษตรกรต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติ

   1.3 แบบสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ/บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล/อื่นๆ (ฐปศ.2)

2. แบบขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงเป็ดไข่

3. แบบขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อ

4. แบบขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงไก่ไข่

5. แบบขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ

6. แบบขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุกร