สารบัญ

 

  

                                                   

                           นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์

                                      ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

 

 

                   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

                                                      

                นายมณเฑียร บุญทวีส่ง                                       นายจักรพันธ์ มากสุวรรณ

            นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ                              นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

                        (หัวหน้ากลุ่มฯ)

 

           

          นายสุชาติ ตุลยกุล                   นายสุรัตน์ รามแป้น                     นายสกูล แก้ววิจิตร

         นักวิชาการสัตวบาล                  นักวิชาการสัตวบาล                    เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

                     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

                                                             

                นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์                                              นางประภาพร นันทวงศ์

     กวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                              นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

                    (หัวหน้ากลุ่มฯ)

                                            

                  นายสุนทร พูลแก้ว                                              นายยุรนันท์ ทองจินดา

                เจ้าพนักงานสัตวบาล                                               เจ้าพนักงานสัตวบาล

          

 

            กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

                                

                    นายวัฒนพล พลอยมีค่า                                           นายสุรชัย บำรุงโมสิโก

                  สัตวแพทย์อาวุโส                                           เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

                   (หัวหน้ากลุ่มฯ)

                                           

                                                นางสาวนิศากร ทองบรรจบ

                                            เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

              

 

                        กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

                                                       

              นายอรุณ ชุมแก้ว                                           นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์

           นายสัตวแพทย์ชำนาญการ                                         สัตวแพทย์ชำนาญงาน

                 (หัวหน้ากลุ่มฯ)

             

     นางสาวรัตติยา นาควิทูร                   นายทศพล มิ่งแก้ว                     นายธีรวัต หนูรักษ์

      เจ้าพนักงานสัตวบาล                     เจ้าพนักงานสัตวบาล                  เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

                                                               

         นายกมล บัวอิน                        นายชุมพล ทองชูช่วย                นางณัฐกานต์ มิ่งแก้ว

      เจ้าพนักงานสัตวบาล                     เจ้าพนักงานสัตวบาล               พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

 

 

                            ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

                             

          นางสาวข้อดิเหยาะ เหลาะหีม                                     นางสาวจีราภรณ์ โพธิ์น้อย

          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

                  (หัวหน้าฝ่ายฯ)

 

                

            นางราตรี  ไข่แก้ว                นายชวนาท  เขมนาทนนท์                   นางกิตติมา ราเหม

             พนักงานพิมพ์                            พนักงานพัสดุ                           เจ้าพนักงานสัตวบาล