เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา คือ 0-9940-0057-981-1